ยกระดับโรงพยาบาล สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร

กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (กรมอนามัย) กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลจำนวนมาก สังกัดกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ต้องรองรับผู้มาใช้บริการกว่า 14,000 รายต่อวัน

ยังมีที่สังกัดเอกชน 105 แห่ง สังกัดทบวง กรมอื่นๆ อีก 43 แห่ง ดังนั้น โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดของเสียจำนวนมาก ซึ่งกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหานครสีเขียว สะดวกสบาย เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่กระทรวงสาธารณสุขมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพของประชาชน จึงเกิดความร่วมมือ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) มุ่งหวังประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อยู่โดยรอบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth